โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
127 หมู่ที่ 8   ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
เบอร์โทรศัพท์ 077-539049
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานโรงเรียน ๒๕๕๗
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
แบบสำรวจความคิดเห็น
โรงเรียนควรพัฒนาด้านใด เป็น "เอกลักษณ์ โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา)
เศรษฐกิจพอเพียง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมกีฬา
กิจกรรมการแสดง
ล่องแพเชิงอนุรักษ์
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/08/2011
ปรับปรุง 25/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 465519
Page Views 629283
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ

ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เสนอเค้าโครงโครงานสำรวจข้อมูลสิ่งแวดล้อม ม. 6 Word Document ขนาดไฟล์ 12.79 KB 275
sar แก้ไข 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.28 MB 307
sar word Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 411
รายชื่อนัีกเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 153 KB 311
บุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 365
เกณฑ์วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 204
เพลงมาร์ชโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 203
รูปแบบข้อสอบโอเนต 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.46 KB 166
MIS 55
LMS 57
Google app 76
ตัวอย่างคำสั่ง 37
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 275 KB 14
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ตัวอย่างโครงการสอน 293
งานแผนงานโรงเรียน
เอกสารประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 702.78 KB 321
ปก Word Document ขนาดไฟล์ 22.82 KB 187
ตารางการจัดสรรงบประมาณ 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.99 KB 15
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 1/2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.72 KB 20
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 68.38 KB 283
15 มาตรฐานพร้อมเกณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.99 MB 210
รายงานประจำปี แก้ไข 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 275
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 3.55 MB 343
รายงานการประเมินตนเอง 41
งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารประกอบการอบรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบดูช่วยเหลือนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 496
Stucare 1.1 รู้จักข้าพเจ้า Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 293
Stucare 1.2 ระเบียนสะสม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 339
Stucare 1.3 บันทึกเยี่ยมบ้าน 282
Stucare 1.4 แบบบันทึกการสังเกต / สัมภาษณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 333
Stucare 1.5 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 225
Stucare 1.6 - 1.8 แบบประเมินตนเอง (SDQ) Word Document ขนาดไฟล์ 178.5 KB 275
คู่มือแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) สำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 117 KB 5515
Stucare 2.1 แบบคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 449
Stucare 2.2 รายละเอียดผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 75.5 KB 249
Stucare 2.3 แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 129.5 KB 207
Stucare 2.4 แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 73 KB 262
Stucare 3.1 แบบบันทึกการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 298
Stucare 4.1 แบบบันทึกการประชุมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 175
Stucare 4.2 แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 203
Stucare 4.3 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 243
Stucare 5.1 แบบบันทึกการส่งต่อภายใน (โดยครูที่ปรึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 57.5 KB 270
Stucare 5.2 แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 200
Stucare 5.3 แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 190
ขั้นตอนการทำสัญญา กยศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.39 KB 2273
งานวิชาการ
รายงานโอเน็ต 81
รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 178 KB 112
ตารางสอนครูกนกวรรณ สุรชาติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.01 KB 9
ตารางสอนครูเกษร ชูแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.53 KB 11
ตารางสอนครูเจษฎา ประดิษสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.1 KB 9
ตารางสอนครูชีวารัตน์ กุลรัตนชีวา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.34 KB 8
ตารางสอนครูชุมพร ฤคดี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.91 KB 9
ตารางสอนครูฐาปนี มากชูทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.73 KB 10
ตารางสอนครูเตือนจิตร อินทปัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.42 KB 11
ตารางสอนครูป.จิรวัฒน์ จันทร์ทอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.64 KB 8
ตารางสอนครูพรพรรณ คณานุรักษ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.86 KB 6
ตารางสอนครูพรพรรณ บุตรพุ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 243.75 KB 9
ตารางสอนครูมีซาน หนุนอนันต์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.46 KB 9
ตารางสอนครูร.ต.ชัชพงศ์ ด้วงงาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.77 KB 6
ตารางสอนครูรังสิมา มณีบางกา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.29 KB 11
ตารางสอนครูฤทัยรัตน์ ประชุมรัตน์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.95 KB 9
ตารางสอนครูวีนา ลือชัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.99 KB 19
ตารางสอนครูวีรียา จุลสัตย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 507.67 KB 8
ตารางสอนครูศศิกานต์ นิ่มดำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.48 KB 11
ตารางสอนครูศศิธร เศรษฐสุข Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.67 KB 9
ตารางสอนครูสงกรานต์ แซ่อู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.18 KB 10
ตารางสอนครูสมชาย พละศักดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.04 KB 9
ตารางสอนครูสมรักษ์ อสัมภิณวงศ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.91 KB 9
ตารางสอนครูสุกานดา มีสุขศรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.24 KB 5
ตารางสอนครูสุประวัติ มีครุฑ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.47 KB 9
ตารางสอนครูอนุพงศ์ นิพันธิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.25 KB 9
ตารางสอนครูอภิษฎา มัธยัสถ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.2 KB 10
ตารางสอนครูอุดม หมุนนุ้ย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.06 KB 12
ตารางสอนครูอุไรรัตน์ อุทกะเสน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.44 KB 8
ตารางสอนครูอุษา ศรีวาลัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 211.03 KB 6
ตารางสอนครูศรายุทธ นุ่นนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 317.39 KB 8
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 834.19 KB 18
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 883.41 KB 11
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 867.82 KB 14
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 950.7 KB 9
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 970.3 KB 10
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 935.79 KB 12
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.74 KB 7
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 903.57 KB 11
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 910.46 KB 7
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 863.47 KB 7
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 776.94 KB 13
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.52 KB 30
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.93 KB 20
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 924.43 KB 8
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 849.19 KB 12
รายงานโครงการ / กิจกรรม
รายงานการให้บริการห้องแนะแนว ปีการศึกษา 2553 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 2691
รายงานโครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.06 MB 1254
1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเเรียน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 29
2.โครงการทัศนศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 47.6 KB 10
3.โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด Word Document ขนาดไฟล์ 64.24 KB 13
3.โครงการรักการอ่าน58 (แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 29.9 KB 17
4.โครงการพัฒนางานแนะแนว2558 Word Document ขนาดไฟล์ 33.47 KB 13
5.โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 28.35 KB 13
6.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์2558 Word Document ขนาดไฟล์ 397 KB 19
7.โครงการประชาสัมพันธ์ 58 (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 85.23 KB 11
8.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย Word Document ขนาดไฟล์ 125.87 KB 21
9.โครงการโครงการพัฒนาคุณธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 40.41 KB 25
10.โครงการค่ายต้นกล้าอินทนิล2558 Word Document ขนาดไฟล์ 26.75 KB 7
11.โครงการต้นไม้ของฉัน Word Document ขนาดไฟล์ 54.76 KB 25
15.โครงการลด 0 ร 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 14
โครงการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 27.05 KB 11
โครงการกลุ่มสาระวิทย์ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 62.28 KB 11
โครงการการงานอาชีพและเทคโนโลยี Word Document ขนาดไฟล์ 49.72 KB 13
โครงการยกผลสัมฤทธิ์58 (แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 103.5 KB 12
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -แข่งขันทักษะวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 223 KB 13
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 30.9 KB 9
2.โครงการลด 0 ร 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 45.04 KB 10
3.โครงการรักการอ่าน58 (ฉบับแก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 28.27 KB 11
3.ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุด ปรับยอด Word Document ขนาดไฟล์ 58.12 KB 8
4.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย Word Document ขนาดไฟล์ 123.9 KB 8
5.โครงการทัศนศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 47.17 KB 11
7.โครงการค่ายต้นกล้าอินทนิล2558 Word Document ขนาดไฟล์ 26.72 KB 25
7.โครงการพัฒนางานแนะแนว2558 Word Document ขนาดไฟล์ 33.14 KB 18
7.โครงการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ Word Document ขนาดไฟล์ 28.07 KB 21
8.รายงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์2558 Word Document ขนาดไฟล์ 178.58 KB 18
10.โครงการประชาสัมพันธ์ 58 (ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 84.4 KB 11
12.โครงการต้นไม้ของฉัน Word Document ขนาดไฟล์ 54.54 KB 7
13.โครงการพัฒนาคุณธรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Word Document ขนาดไฟล์ 40.52 KB 13
โครงการกลุ่มสาระการงาน Word Document ขนาดไฟล์ 50.72 KB 12
โครงการกลุ่มสาระคณิตศาสตร์.. Word Document ขนาดไฟล์ 27.63 KB 14
โครงการกลุ่มสาระวิทย์ปี 58 Word Document ขนาดไฟล์ 61.99 KB 13
โครงการยกผลสัมฤทธิ์58 กลุ่มสาระภาษาไทย(แก้ไข) Word Document ขนาดไฟล์ 30.89 KB 14
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 30.69 KB 12
หัวโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระทางการเรียน 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 19.96 KB 13