Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

ผู้บริหาร

 

 

ผู้บริหาร

นางนงนุช  จิตภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา

นางเมธาวี เทพมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา

นางสาวพรพรรณ  คณานุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวเตือนจิตร์  อินทปัน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอภิษฎา  มัธยัสถ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางสาวกนกวรรณ  พัฒนวิเชียร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน