Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

พันธกิจ / วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ : (Vision)

โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา  เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ยึดหลักเศษฐกิจพอเพียง  สู่การเรียนรู้

พันธกิจ : (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
4. ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาด และปลอดภัย

อัตลักษณ์

มิตรไมตรี    มีจิตอาสา

เอกลักษณ์

บรรยากาศน่าอยู่    เรียนรู้อย่างมีความสุข