Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรพรรณ  คณานุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายป.จิรวัฒน์  จันทร์ทอง
(วิทยาศาสตร์)

นางสาวอินทร์ตะวัน  อินทร์ด้วง
(วิทยาศาสตร์)

นายศรายุทธ  นุ่นนา
(คอมพิวเตอร์)