Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

แนะนำโรงเรียน

           โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) ได้อาศัยอาคารเรียนโรงเรียนบ้านพะโต๊ะเป็นที่เรียนชั่วคราว โดยแต่งตั้ง นายดวล ปราบประชา ศึกษาธิการกิ่งอำเภอพะโต๊ะ รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพะโต๊ะวิทยาอีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมาได้ตั้งนางวันเพ็ญ ฉายาวัฒนา ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพะโต๊ะวิยา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ปีการศึกษา 2520 ย้ายมาทำการสอนที่ศาลาประชาคมกิ่งอำเภอพะโต๊ะ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้ที่สงวนเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ 58 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน ปัจจุบันมีนายวันชัย พลดงนอก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ 077 – 979239